Regulamin Sklepu Internetowego

diangelocosmetics.plSpis Treści:

  1. postanowienia ogólne

  2. usługi elektroniczne w sklepie internetowym

  3. warunki zawierania umowy sprzedaży

  4. sposoby i terminy płatności za produkt

  5. koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

  6. reklamacja produktu

  7. pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady procedur

  8. prawo odstąpienia od umowy

  9. postanowienia dotyczące przedsiębiorców

  10. postanowienia końcoweSklep internetowy www.diangelocosmetics.pl troszy się o prawa konsumenta. konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta. dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. w przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.postanowienia ogólne

1.1.sklep internetowy diangelocosmetics dostępny pod adresem internetowym www.diangelocosmetics.pl prowadzony jest przez podmiot gospodarczy o nazwie "Agnes" z siedzibą w Olsztynie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sybiraków 22/8 , 10-257 Olsztyn); wpisaną do rejestru przedsiębiorców ; sąd rejestrowy w olsztynie, adres poczty elektronicznej: biuro@diangelocosmetics.pl, +48 734 191 988:.

1.2.niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca/sprzedawca. dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. podanie danych osobowych jest dobrowolne. każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usuwania z profilu klienta na stronie sklepu.

1.4.definicje:

1.4.1.dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.

1.4.3.formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

1.4.5.kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.4.7. produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

1.4.8. regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.4.9. sklep internetowy - sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.diangelocosmetics.pl

1.4.10. sprzedawca; usługodawca – podmiot gospodarczy dalej zwany "AGNES" z siedzibą w Olsztynie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sybiraków 22/8 , 10-257 Olsztyn); adres poczty elektronicznej: biuro@diangelocosmetics,pl , +48 734 191 988:.

1.4.11. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.4.12. usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.4.13. usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

1.4.14. ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz.u. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.15. zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

2. usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1.w sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia .

2.1.1. konto

2.1.2. formularz zamówienia

2.2.wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: (1) urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: mozilla firefox w wersji 11.0 i wyższej lub internet explorer w wersji 7.0 i wyższej, opera w wersji 7.0 i wyższej, google chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.

2.3.usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu,usługobiorca może składać :

2.4.2. osobiście pod adresem: ul. Sybiraków 22/8 10-257 Olsztyn ;

2.4.3. pisemnie na adres: ; Sybiraków 22/8 10-257 Olsztyn

2.4.4. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 734 191 988

2.4.5. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@diangelocosmetics.pl;

2.4.6. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego w zakładce „kontakt z nami".

2.4.7. zaleca się podanie przez usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania usługobiorcy; (3) danych kontaktowych składającego reklamację

2.4.8. ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1.zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 regulaminu.

3.2.cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. o łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

3.3.procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień

3.3.1. zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 regulaminu.

3.3.2. po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

3.4.utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. regulaminu. treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

4. sposoby i terminy płatności za produkt

4.1.sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

4.1.1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.

4.1.3.1. bank: mbank s.a.

4.1.3.2. numer rachunku: 71 1140 2004 0000 3202 7512 0087.

4.1.4. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub paypal.com– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu internetowego w zakładce „sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl lub https://www.paypal.com.

4.1.4.1. rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub paypal.com. obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.4.1.1. przelewy24.pl – spółka dialcom24 sp. z o.o. z siedzibą w poznaniu (adres siedziby: ul. kanclerska 15; 60-327 poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez sąd rejonowy poznań – nowe miasto i wilda w poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, nip: 781-173-38-52.

4.1.4.1.2. paypal.com – spółka paypal (europe) s.à r.l. & cie, s.c.a., 5. kondygnacja 22–24 boulevard royal, l-2449, luxembourg.

4.2.termin płatności:

4.2.1. w przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4.2.2. w przypadku wyboru przez klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

5.1.dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

5.2.odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny.

5.3.sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

5.3.1. przesyłka pocztowa.

5.3.2. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.3.3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Sybiraków 22/8 10-257 Olsztyn – w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00.

5.4.termin dostawy produktu do klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. w przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się :

5.4.1. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

5.4.2. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.5.termin gotowości produktu do odbioru przez klienta– w przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie do 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. w przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 dni roboczych. o gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta.ś początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

5.5.2. w przypadku wyboru przez klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.6. reklamacja produktu

6.1.podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

6.2.sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone na stronie sklepu internetowego w zakładce „reklamacja towaru

6.3.reklamacja może zostać złożona przez klienta w formie :

6.3.1. pisemnie na adres: ul Sybirakó 22/8 10-257 Olsztyn;

6.3.2. telefonicznie pod numerem telefonu:. +48 734 191 988

6.3.3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@diangelocosmetics.pl;

6.3.4. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego w zakładce „kontakt z nami”.

6.4.przy reklamacji prosimy o podanie przez klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,

(2) danych kontaktowych składającego reklamację,

6.5.sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6.w przypadku gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres ul. Sybiraków 22/8 10-257 Olsztyn.

7. pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

7.1.szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych ora w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

7.2.klient będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. klient uprawniony jest do zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (dz.u. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (dz.u. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2. klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (dz.u. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą. informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

7.2.3. klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich).

8.prawo odstąpienia od umowy 

8.1.konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 regulaminu. do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

8.1.2. pisemnie na adres: ul. drzewna 1, 11-036 gietrzwałd;

8.1.3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@diangelocosmetics.pl;

8.4.w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,nie dotyczy to kosztów dostawy produktu.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. jeżeli sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. konsument może zwrócić produkt na adres: ul.Sybiraków 22/8 ,10-257 Olsztyn.

8.7.konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego, uszkodzenia opakowania.

8.8.możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument to koszty przesyłki do sprzedawcy:

8.8.2. konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.10.9.prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) oświadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2);w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (3)w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych; (4)zawartej w drodze aukcji publicznej;

9.postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1.niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

9.3.w wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

9.4.z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.w razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem.

9.9.wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.

10.postanowienia końcowe

10.1.umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.zmiana regulaminu:

10.2.1.usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn : zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

10.2.2. w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Umowa dystrybucyjna ) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. w wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3.w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców/klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

10.3.w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz.u. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz.u. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.